Prijavu za polaganje ispita podnosi Centar za obuku.

 

Kako bi dokumenti bili na vreme predati, neophodno je da kanditati najkasnije 20 dana  pre ispita dostave Centru za obuku sledeća dokumeta:

1) Diploma o stepenu stručne spreme (overena fotokopija);

2) Dokaz o radnom iskustvu na poslovima u vezi transporta opasnog tereta u trajanju od jedne godine za kandidata sa stečenim visokim obrazovanjem, odnosno pet godina za kandidata sa stečenim srednjim obrazovanjem (potvrda da je kandidat radio u navedenom periodu u preduzeću koje obavlja delatnost transporta opasne robe);

3) Fotokopija lične karte;

4) Dokaz o uplati troškova polaganja ispita (potvrda o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom banke).

Administrativne takse:

Svrha uplate: Ispit za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 15,970.00 din.

Broj tekućeg računa: 840-742221843-57

Poziv na broj: 50-016

Svrha uplate: Ispit za Produženje sertifikata za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 10,750.00 din.

Broj tekućeg račna: 840-742221843-57

Poziv na broj: 50-016