Prijavu za polaganje ispita podnosi Centar za obuku

 

Kako bi dokumenti bili na vreme predati, neophodno je da kanditati najkasnije 20 dana pre ispita dostave Centru za obuku sledeća dokumeta:

1) Diploma o stepenu stručne spreme, overena kopija (ne treba kod ispita za produženje sertifikata savetnika ADR/RID/ADN)

2) Dokaz o radnom iskustvu na poslovima u vezi transporta opasnog tereta u trajanju od jedne godine za kandidata sa stečenim visokim obrazovanjem, odnosno pet godina za kandidata sa stečenim srednjim obrazovanjem (ne treba kod ispita za produženje sertifikata savetnika ADR/RID/ADN)

3) Kopija lične karte

4) Kopija važećeg Sertifikata o stručnoj osposobljenosti savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, samo kod ispita za produženje sertifikata savetnika

5) Dokaz o uplati troškova polaganja ispita (potvrda o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom banke)

Administrativne takse

Svrha uplate: Ispit za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 16,590.00 din.

Broj tekućeg računa: 840-742221843-57

Poziv na broj: 50-016

Svrha uplate: Ispit za Produženje sertifikata za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 10,870.00 din.

Broj tekućeg račna: 840-742221843-57

Poziv na broj: 50-016