Skip to main content

Prijavu za polaganje ispita podnosi Centar za obuku

 

Kako bi dokumenti bili na vreme predati, neophodno je da kanditati najkasnije 20 dana pre ispita dostave Centru za obuku sledeća dokumeta:

1) Diploma o stepenu stručne spreme, overena kopija (ne treba kod ispita za produženje sertifikata savetnika ADR/RID/ADN)

2) Dokaz o radnom iskustvu na poslovima u vezi transporta opasnog tereta u trajanju od jedne godine za kandidata sa stečenim visokim obrazovanjem, odnosno pet godina za kandidata sa stečenim srednjim obrazovanjem (ne treba kod ispita za produženje sertifikata savetnika ADR/RID/ADN)

3) Kopija lične karte

4) Kopija važećeg Sertifikata o stručnoj osposobljenosti savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, samo kod ispita za produženje sertifikata savetnika

5) Dokaz o uplati troškova polaganja ispita (potvrda o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom banke)

Administrativne takse

Svrha uplate: Ispit za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 19,100.00 din.

Broj tekućeg računa: 840-742221843-57

Poziv na broj: 50-016

 

Svrha uplate: Ispit za Produženje sertifikata za Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 12,860.00 din.

Broj tekućeg račna: 840-742221843-57

Poziv na broj: 50-016