Skip to main content

ADR – Evropski sporazum u transportu opasne robe u drumskom saobraćaju /European Agreement Concering the international Carriage of Dangerous   Goods by Road/

RID – Propisi koji se odnose na međunarodni transport opasne robe u željezničkom saobraćaju /Regulations concerning the  International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)/

ADN – Propisi koji se odnose na međunarodni transport opasne robe u vodnom saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima /Accord European relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation interieurs/

Savetnik za bezbednost

 

Svako preduzeće, čija je delatnost vezana za transport opasne robe u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, mora da imenuje jednog ili više Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, čiji se zadatak sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti po lica, imovinu i životnu sredinu.

Sertifikat ima rok važnosti od pet godina. Rok važnosti sertifikata se produžava za daljih pet godina, ako je imalac sertifikata u godini njegovog isteka, a pre datuma isticanja, položio ispit.

Cilj osposobljavanja

 

Osposobljenost za rutinsko korišćenje stečenih znanja i veština u samostalnom ili timskom radu, kao i sposobnost daljeg usavršavanja u oblasti transporta opasne robe. Sticanje odgovarajućih znanja o rizicima svojstvenim za transport opasne robe, o pravnim i administrativnim propisima koji se primenjuju u zavisnosti od vida transporta, kao i o ulozi, odgovornostima i dužnostima savetnika za bezbednost u transportu opasne robe.

 

Metoda nastave

 

Kombinovana – auditorna predavanja uz primenu sredstava za vizuelnu prezentaciju nastavnog sadržaja (elektronske prezentacije, šeme, crteži, skice, fotografije i video snimci), samostalne vežbe kandidata.