Dokumenti za prijavu kandidata:

 

Prijava za polaganje ispita popunjava se u Centru za obuku na dan početka obuke.
Centar za obuku Vašu prijavu za polaganje ispita sa kompletnom pratećom dokumentacijom predaje Odseku za transport opasne robe Republike Srbije, tako da na ispit idete sa zavedenom prijavom.
Kako bi prijava bila predata u roku, neophodno je prvi dan obuke dostaviti Centru za obuku sledeća dokumeta:

Fizička lica

 

Vaša  obaveza je da nam  dostavite fotografiju 4,5 x 3,5 cm (format fotografije za pasoš), ličnu kartu, vozačku dozvolu i važeći ADR sertifikat ako obnavljate.

Prvog dana obuke uz našu podršku popunjavate prijavu za ispit i priznanice za uplatu administrativnih taksi.

 

Pravna lica

 

Pravna lica za svoje vozače moraju prvi dan obuke da dostave (potvrdu o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom banke) i fotografiju za vozača 4,5 x 3,5 cm /format fotografije za pasoš/.

 

Administrativne takse:

 

a) Svrha uplate: A.T zahtev

primalac: Budžet Republike Srbije

iznos: 320.00 din.

broj tekućeg računa: 840-742221843-57

poziv na broj: 50-016

b) Svrha uplate: Ispit za vozača /npr. Petar Janković/

primalac: Budžet Republike Srbije

iznos: 4,180.00 din, ako se polaže samo osnovni kurs

6,240.00 din. ako se polaže  osnovni kurs + kurs za cisternu /ili jedan od specijalističkih Klasa 1 i 7/

broj tekućeg račna: 840-742221843-57

poziv na broj: 50-016

c) Obnova važećeg ADR-a

Svrha uplate: Ispit obnova ADR-a za vozača /npr. Petar Janković/

primalac: Budžet Republike Srbije.

broj tekućeg računa: 840-742221843-57

poziv na broj: 50-016

iznos: 2,080.00 obnova osnovnog kursa

iznos: 3,120.00 obnova osnovnog kursa + specijalističkog kursa

 

 

 

Kontaktirajte nas:

064/115.5685,  064/507.7256

  adraspekt@gmail.com